Regulamin przyznania stypendium sportowego dla zawodnika

Fundacja Rozwoju Sportu „Czarne Diamenty” zwana dalej FRS Czarne Diamenty ogłasza nabór wniosków dotyczących stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie.

Ilość stypendiów jest ograniczona i będzie przyznawana wg regulaminu

1. CEL

Stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju zawodników, finansowane są ze środków FRS Czarne Diamenty.

2. BENEFICJENCI POMOCY STYPENDIALNEJ

Pomocą stypendialną mogą być objęci szczególnie uzdolnieni sportowo zawodnicy, osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie, którzy nie ukończyli 18 roku życia.

3. TRYB UBIEGANIA SIĘ O POMOC STYPENDIALNĄ

3.1. Na etapie aplikowania o stypendium, składa się wyłącznie poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie www.frsczarnediamenty.org.pl .
3.2. FRS Czarne Diamenty na etapie przyjmowania wniosków, może żądać przedłożenia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów potwierdzających status zawodnika jak również jego osiągnięcia.
3.3. Wnioski oraz dokumenty składane są staraniem oraz na koszt wnioskodawcy.
3.4. Wnioski składane są przez osoby reprezentujące zawodnika lub jego opiekunów prawnych.
3.5. Złożenie wniosku nie daje podstaw do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Fundacji.
3.6. Złożenie wniosku oznacza, że wnioskodawca akceptuje treść niniejszego Regulaminu Stypendialnego.
3.7. FRS Czarne Diamenty może żądać od wnioskodawców dodatkowych dokumentów jeśli będzie to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności prawa podatkowego lub przepisów o ochronie danych osobowych.

4. ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY STYPENDIALNEJ

4.1. Oceny wniosków każdorazowo dokonuje Komisja Stypendialna FRS Czarne Diamenty na podstawie analizy wniosku i dokumentów wymienionych w pkt. 3.
4.2. Skład Komisji ustala Zarząd Fundacji.
4.3. Każdy z członków Komisji Stypendialnej dokonuje indywidualnej oceny wniosków stypendialnych. Komisja Stypendialna podejmuje decyzję większością głosów. W przypadku równości głosów, rozstrzygające znaczenie ma głos osoby przewodniczącej posiedzeniu Komisji Stypendialnej.
4.4. Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia danych, podanych przez kandydata we wniosku oraz w załączonych do wniosku dokumentach, celem ich weryfikacji.
4.5. Zawodnik, który otrzymał stypendium, może wnioskować o kolejne stypendium na kolejny okres.

5. DECYZJE NEGATYWNE KOMISJI STYPENDIALNEJ

5.1. Wnioski niekompletne, lub na nieaktualnym formularzu nie będą rozpatrywane.
5.2. Nie rozpatrywane będą wnioski, jeśli FRS Czarne Diamenty lub Komisja Stypendialna zwróciła się o wyjaśnienia, uzupełnienie wniosku lub dokumentów, a wnioskodawca nie dokonał tego w wyznaczonym terminie.
5.3. W przypadku nieprzyznania stypendium przedłożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.
5.4. Od decyzji Komisji Stypendialnej w sprawie nieprzyznania stypendium nie przysługuje odwołanie.

6. WYPŁATA POMOCY STYPENDIALNEJ

6.1. Stypendia przyznawane są na okres 10 miesięcy w wysokości do 300 zł brutto na miesiąc.
6.2. Decyzja Komisji Stypendialnej dotycząca przyznania stypendium będzie przekazana bezpośrednio do wnioskodawcy oraz podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej FRS Czarne Diamenty.
6.3. Wypłata stypendiów jest dokonywana po podpisaniu przez strony umowy w terminie do 10-tego każdego miesiąca.
6.4. Wypłata stypendium dokonywana jest miesięcznie na wskazane w umowie konto bankowe.

7. OBOWIĄZKI STYPENDYSTY

7.1. Stypendysta otrzymujący stypendium zobowiązany jest wobec FRS Czarne Diamenty do informowania o:

7.1.1. Zaprzestaniu uprawiania sportu w dyscyplinie, której dotyczy stypendium.
7.1.2. Zmianie adresu lub danych kontaktowych.

7.2. Stypendysta wyraża pisemną zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych oraz przetwarzanie swoich danych i upowszechnianie wizerunku w celach realizacji projektu oraz promocyjnych FRS Czarne Diamenty.

8. ROZWIĄZANIE UMOWY ZE STYPENDYSTĄ

8.1. Wycofanie pomocy finansowej, o której mowa w pkt. 6 niniejszego Regulaminu może nastąpić w następujących przypadkach:

8.1.1. Rezygnacji przez zawodnika z uprawiania sportu w danej dyscyplinie
w okresie przyznawania stypendium
8.1.2. zaniedbywanie przez zawodnika realizacji programu szkolenia sportowego
8.1.3. zawieszenia w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego związku sportowego lub przez macierzysty klub sportowy
8.1.4. złożenia nieprawdziwych informacji.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Komisja Stypendialna.
9.3. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo do odstępstw od wykazanych w niniejszym Regulaminie.