O nas

            Fundacja Rozwoju Sportu „Czarne Diamenty” powstała aby wspomagać organizacyjnie i finansowo środowisko sportowe i wspólnie pracować na lepsze jutro naszego sportu.

Obecnie, optymalizacja wszelakich projektów sportowych wymaga wysiłku
i zaangażowania wielu osób, a często napotykaną barierą jest ta organizacyjno-finansowa.

Wychodząc naprzeciw potrzebom ludzi sportu chcemy sprawić, aby ich praca na rzecz sportu była bardziej skuteczna i zawsze skutkowała osiągnięciem celu.

Fundacja nasza ma przede wszystkim na celu:

 • Propagowanie, inicjowanie oraz wspieranie przedsięwzięć mających na celu promocję sportu,
 • Wspieranie i promowanie wszechstronnego rozwoju sportowego
  w społeczeństwie, w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
 • Promowanie oraz wspieranie nowoczesnych systemów szkoleniowych, zwiększenie liczby instruktorów sportowych w klubach sportowych,
 • Wspieranie finansowe, rzeczowe i organizacyjne klubów sportowych.
 • Niesienie pomocy i wspieranie działalności sportowej wśród dzieci, młodzieży oraz kadry szkoleniowej
 • Zabezpieczenie finansowe procesu treningowego młodych zawodników przygotowujących się do zawodów sportowych .
 • Wspieranie działań mających na celu wyrównanie szans rozwoju dzieci
  i młodzieży w zakresie sportu, zwiększenie liczby dzieci i młodzieży uprawiających sport,
 • Wspieranie i promowanie budowy i rozbudowy infrastruktury niezbędnej do uprawiania sportu,
 • Krzewienie wśród dzieci i młodzieży idei „fair play” w rywalizacji sportowej
  i pozasportowej, wychowywanie dzieci poprzez sport
 • Propagowanie i wspieranie działań na rzecz integracji sportowców niepełnosprawnych w społeczeństwie,
 • Inicjowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi sportu.
 • Organizacja wydarzeń sportowych
 • Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień
  w szczególności wśród dzieci i młodzieży i przeciwdziałaniu różnego rodzaju uzależnieniom.
 • Wspieranie inicjatyw społecznych
 • Działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa
 • Prowadzenie ośrodków szkoleniowych
 • Organizowanie szkoleń, konferencji, warsztatów, wykładów, prelekcji, seminariów, konkursów oraz pokazów mających na celu promocję
  i rozpowszechnianie wartości i idei zbieżnych z celami Fundacji
 • Organizowanie obozów, wycieczek
 • Wydawanie certyfikatów zgodności z procedurami i standardami Fundacji
 • Promocja kultury propagującej wartości zbieżne z celami Fundacji
 • Współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi zaangażowanymi
  w realizację działań zbieżnych z celami Fundacji
 • Współpracę z władzami samorządowymi i instytucjami rządowymi w zakresie realizacji celów Fundacji
 • Uczestnictwo w projektach krajowych i międzynarodowych , w tym sfinansowanych z funduszy strukturalnych i innych zewnętrznych źródeł finansowania w zakresach tematycznych związanych z działalnością Fundacji

Mamy nadzieję, że zaangażowanie, ciężka praca i włożone serce przełoży się na realizację celów a Wasze wsparcie będzie dodatkowo dodawało nam skrzydeł.