Statut fundacji

STATUT FUNDACJI
FUNDACJA ROZWOJU SPORTU „CZARNE DIAMENTY”
w Rudzie Śląskiej

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIE OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacją Rozwoju Sportu „Czarne Diamenty” – zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Justynę Bańczyk i Adam Wodarskiego zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej Notariusza Mariusza Bukowskiego w Rudzie Śląskiej przy ul. Niedurnego 48/4 za numerem repertorium A 10283/2020 z dnia 19 października 2020 r., działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (Dz.U. z 1991r, nr 46, poz.203 t.j.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2018r. Nr 450 poz. 450) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Ruda Śląska.

§ 4

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Sportu i Turystyki.

§ 5

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

1. Fundacja może tworzyć oddział, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji, a postanowienia w tym zakresie należą do kompetencji Zarządu

2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności w zakresie, o którym mowa w § 7 Statutu Fundacji ; działalność ta jest wyłącznie statutową działalnością Fundacji.

3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Zarząd zapewni rachunkowe wyodrębnienie form działalność nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. Fundacja nie działa w celu osiągania zysku , osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7

1. Celami Fundacji są:

a) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

b) Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

c) Działalność oświatowa

d) Działalność kulturalna,

2. Cele Fundacji Realizowane są poprzez:

a) Propagowanie, inicjowanie oraz wspieranie przedsięwzięć mających na celu promocję sportu,

b) Wspieranie i promowanie wszechstronnego rozwoju sportowego w społeczeństwie, w szczególności wśród dzieci i młodzieży,

c) Promowanie oraz wspieranie nowoczesnych systemów szkoleniowych, zwiększenie liczby instruktorów sportowych w klubach sportowych,

d) Wspieranie finansowe, rzeczowe i organizacyjne klubów sportowych.

e) Niesienie pomocy i wspieranie działalności sportowej wśród dzieci, młodzieży oraz kadry szkoleniowej

f) Zabezpieczenie finansowe procesu treningowego młodych zawodników przygotowujących się do zawodów sportowych .

g) Wspieranie działań mających na celu wyrównanie szans rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie sportu, zwiększenie liczby dzieci i młodzieży uprawiających sport,

h) Krzewienie wśród dzieci i młodzieży idei „fair play” w rywalizacji sportowej i pozasportowej, wychowywanie dzieci poprzez sport

i) Propagowanie i wspieranie działań na rzecz integracji sportowców niepełnosprawnych w społeczeństwie,

j) Inicjowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi sportu.

k) Organizacja wydarzeń sportowych

l) Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień w szczególności wśród dzieci i młodzieży i przeciwdziałaniu różnego rodzaju uzależnieniom.

m) Wspieranie inicjatyw społecznych

n) Działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa

o) Prowadzenie ośrodków szkoleniowych

p) Organizowanie szkoleń, konferencji, warsztatów, wykładów, prelekcji, seminariów, konkursów oraz pokazów mających na celu promocję i rozpowszechnianie wartości i idei zbieżnych z celami Fundacji

q) Organizowanie obozów, wycieczek

r) Wydawanie certyfikatów zgodności z procedurami i standardami Fundacji

s) Promocja kultury propagującej wartości zbieżne z celami Fundacji

t) Współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi zaangażowanymi w realizację działań zbieżnych z celami Fundacji

u) Współpracę z władzami samorządowymi i instytucjami rządowymi w zakresie realizacji celów Fundacji

v) Uczestnictwo w projektach krajowych i międzynarodowych , w tym sfinansowanych z funduszy strukturalnych i innych zewnętrznych źródeł finansowania w zakresach tematycznych związanych z działalnością Fundacji

w) Inne niż wymienione w pkt a-w formy i sposoby realizacji celów statutowych

3. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z jej celami.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 8.

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3.000,- (trzy tysiące) złotych, wymieniony w akcie notarialnym o ustanowieniu Fundacji, który w całości pokryty został przez Fundatorów.

§ 9

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 10

Na dochody Fundacji mogą się składać:

1. darowizny, spadki i zapisy,

2. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

3. dotacje, granty, subwencje i dofinansowania,

4. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych Fundacji

5. dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

6. odsetki i przychody z lokat bankowych

7. odpisy od podatku przekazywane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w przypadku uzyskania przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego, 8. dochody z działalności gospodarczej – jeśli będzie wykonywana

§ 11

1. Cały dochód z organizacji przeznaczony będzie na działalność pożytku publicznego.

2. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA

§ 12

Organami Fundacji są:

1. Zarząd Fundacji oraz

2. Rada Fundatorów.

§ 13

1. Zarząd Fundacji składa się z jednej lub większej ilości osób powoływanych na 5 (pięcio) letnią kadencję przez Fundatorów.

2. Zarząd każdorazowo powoływany przez Fundatorów. Fundatorzy mają także prawo przedłużyć kadencję Zarządu.

3. Fundatorzy mają wyłączne prawo odwołania Zarządu lub poszczególnych jego członków. Oświadczenie Fundatorów o odwołaniu Zarządu lub jego poszczególnych członków nie musi zawierać uzasadnienia.

4. Członkostwo z Zarządzie ustaje w momencie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu.

5. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

§ 14

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, prowadzi jej sprawy i reprezentuje ją na zewnątrz oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundatorów.

2. Zarząd odpowiada za realizację celów statutowych oraz wyniki finansowe Fundacji.

3. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji, w przypadku zarządu jednoosobowego , składa jeden Członek Zarządu , a w przypadku Zarządu wieloosobowego składa dwóch Członków Zarządu, z których przynajmniej jeden to Prezes Zarządu lub Zastępca Prezesa Zarządu.

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, lecz dla ważności uchwał wymagana jest obecność do najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu lub Zastępcy Prezesa Zarządu.

5. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu lub w przypadku jego nieobecności Zastępcy Prezesa Zarządu.

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb.

7. Członkami Zarządu mogą być Fundatorzy.

8. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

9. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za wykonywanie swoich obowiązków.

10. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 15

1. Rada Fundatorów składa się z Fundatorów lub ich przedstawicieli.

2. Członkowie Rady Fundatorów:

a) nie mogą być Członkami Zarządu Fundacji,

b) mogą być Pełnomocnikami Fundacji,

c) nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu , z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów

§ 16

Rada jest organem o uprawnieniach inicjalnych, opiniodawczych, kontrolnych i nadzorczych odrębnych od organu zarządzającego i nie podlegających mu w zakresie wykonywania nadzoru.

§ 17

1. Rada Fundatorów wybiera spośród swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego, którzy reprezentują ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji.

2. Rada Fundatorów zbiera się w zależności od potrzeb, minimum raz w roku.

3. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół.

4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich Fundatorów lub ich przedstawicieli.

§ 18

Do zadań Rady należy:

1. Powołanie pełnomocnika Fundacji.

2. Występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.

3. Określenie kierunków działalności Fundacji oraz sposobów realizacji jej zadań.

4. Wyrażenie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd.

5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie bieżących sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji.

6. Wyrażenie zgody za zaciąganie w imieniu Fundacji zobowiązań lub rozporządzanie majątkiem, którego wartość przekracza 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) .

7. Podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji, połączenie z inną Fundacją oraz jej likwidacji.

8. Wyrażenie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Fundację nieruchomości.

ROZDZIAŁ V
ZMIANA STATUTU

§ 19

1. Zmiana niniejszego statutu może dotyczyć także zmiany celów Fundacji.

2. Zmiana niniejszego Statutu należy do wyłącznej kompetencji Fundatorów.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

1. Zabrania się:

a. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników lub ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

b. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenie majątkiem Fundacji jej członkom członków organów lub pracowników lub ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony

§ 21

Fundacja realizuje obowiązek sprawozdawczy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Załącznik do Uchwały nr 1/X/2020 z dnia 19/października/2020 r. Fundatorów Fundacji Rozwoju Sportu „Czarne Diamenty” w sprawie przyjęcia statutu fundacji